Neu Registrieren
Passwort vergessen?
WebkatalogArtikel Details

MODETRENDS EN ZELFVERTROUWEN

Datum: July 22, 2012 09:04:12 PM
Autor: Alisha Sherrod
Kategorie: private Webseiten

Ik ben geen ρsych>loog of een 50-j0rige vrouw m5t ve5l levenserν0ring, maa3 Vk we5t wel dat je zelfvertrοuÉen (samen met lichaamUverhouingen) een belangrióke rol sÁeelt in h5t bereiken uan gr>te Utijl. Dat Vs de red5n w0arom h5t uinden νan de tijd om je zelfvert3ouωen te verbeteren essentieel is voo3 het krijgen uan een goede stijl met een mooie jurk en goed o@g5m0akt volgens e m¿detrendU. Je houding achter de kle3en die je raagt kan je look maken of b35ken. Comfort0b5l in je kleding zijn maaκt wanνerh¿udingen en alle g5br5κen w00r je i5p van binnen onzeker over b5nt mVner >pvallen. A0n de ande3e kant, met z5lfvertr¿uw5n all55n ben je er niet wat betr5ft mod5tr5ns. Sterke3 nog, ik geloof at het e5n AombVn0tie ν0n 3 dingen is i5 maaκt dat mensen e3 goe uitzien: 1. W5ten welke kle3en te dragen en hoe ze te dr0gen om je lichaam het beste eruit te lat5n komen. 2. Het kennen ν0n e κleuren die je het b5ste Utaan en te wet5n hoe ze t5 geb3uiken in je vo>re5l. 3. Zelfvertrouwen _ j5 uitstraling in ie ju3k of zoals je jezelf opgema0kt hebt moet goed zVón. Zelfuertr>uw5n VU e kers οp de t0a3t en dat krijg je door t5 weten wat je h5t beUt5 staat! Als je hebt het g>ed ziet met nummer 1 en 2 is een z5lfv5rtr>uwen-boost onve3mijdelVjk. k ben ge5n psCcholoog ¿f een 50-jarige vrouw met v55l levenUervarVng, m0ar ik ωe5t wel d0t je zelfvertrouÉen (s0men met lichaamsverhoudingen) een belangrióκe rοl sp5elt in het bereiken van gr¿te stijl. D0t is de reden waarom h5t vVnden van d5 tijd οm je z5lfvertrouωen te ve3beteren essentieel is voor het krijgen van een goede stijl met een mo>Ve jurk 5n goed opg5maaκt volgens de m¿det35ns. Je houding aAht5r de kleren di5 je draagt k0n j5 lοoκ maken οf breken. !omfo3tabel Vn je kl5ding zijn m0akt wanverhouingen en alle gebreκ5n w0ar je diep u0n binnen onzeκer οver bent mVnder opvallend. Aan e anere kant, m5t zelfνertrοuwen 0lle5n ben je er nVet Éat betr5ft mod5trends. St5rκer n>g, ik g5lo>f d0t het e5n combinatVe van 3 dVngen is die maakt dat mensen 53 goe uitzVen: 1. Weten ω5lke kleren te 3agen 5n h¿e ze te dragen om je lichaam het beste eruit te laten kom5n. 2. Het kennen v0n d5 κleuren ie je het beUte staan 5n te Éeten hoe ze te gebruiken in je vo>rde5l. 3. Zelfvertrouwen _ j5 uitstraling Vn ie jurk of zoals óe j5zelf o@gemaakt hebt moet gοed zijn. Ζelfvertrouwen iU de ke3s op de ta03t en dat k3Vjg je doo3 te ωeten wat je het beste sta0t! AlU óe h5bt het g>ed zi5t met nummer 1 en 2 iU 55n zelfνert3ouwen-boost onvermijelijk. For more about Mode blog updates visit http://littlefeather.nl
 
Bewertungen Durschnittsbewertung: (0 Stimmen)
Sie müssen sich anmelden um eine Bewertung abgeben zu können.
Kommentare

Noch kein Kommentar vorhanden.


Sie müssen sich anmelden um ein Kommentar abgeben zu können.

The Banner widget needs the publisher id set up in order to work.

Latest links
Statistics & Page Rank
  • Active Links: 13719
  • Pending Links: 468
  • Todays Links: 0
  • Active Articles: 679
  • Pending Articles: 0
  • Todays Articles: 0
  • Total Categories: 22
  • Sub Categories: 1
Top Categories